RPDiesel
Facebook Google+
0.00
Reģistrēties

Tiesības un pienākumi

 
 
 
 
Pārdevēja pienākums ir:
 • Piegādāt Preci atbilstoši Pasūtījuma nosacījumiem.
 • Garantēt analoģisku Preces kvalitātes atbilstību Preču kvalitates prasībām ES teritorijā. Sk. „Garantijas saistības”
 • Gadījumā, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda Pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi un/vai cenas, nekavējoties informēt Pircēju par piegādes nosacījumu izmaiņām, lai iegūtu Pircēja apstiprinājumu jaunajiem Pasūtījuma izpildes nosacījumiem. Pārdevējam jāinformē Pircējs rakstiski uz Pircēja norādīto e-pastu. Saņemtā atbilde tiek reģistrēta Pasūtījuma izpildes elektroniskajā vēsturē. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pieņēmis nosacījumu izmaiņas, ja 48 stundu laikā pēc Pārdevēja nosūtītās informācijas par līguma apstākļu izmaiņām Pircējs nav Pārdevējam nosūtījis atteikuma vēstuli.
 • Sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās izgatavotāju.
 • Izskatīt Pircēju sūdzības, risināt tās atkarībā no iespējām un pēc nosacījumos noteiktās kārtības.
Pārdevējam ir tiesības:

- Neuzsākt Pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci.
- Nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību, un nepieņemt Preces atgriešanas pieprasījumu gadījumos, ja:
 • Precei ir vizuāli defekti, kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un /vai atgriešanu Preces ražotājam;
 • Prece ir uzstādīta auto servisā bez attiecīgā aprīkojuma;
- Obligāts visu pieļaujamo atgriešanas gadījumu nosacījums ir iesaiņojuma un Preces veselums un tīrība, kā arī svītru koda ar pasūtījuma numuru esamība uz iesaiņojuma, vai arī tieši uz pašas Preces. Ja iesaiņojuma nav, tas ir netīrs vai bojāts, tad Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam Preces atgriešanu.
- Gadījumā, ja Prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pircēja informēšanas dienas par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā realizēt Preci trešajām personām. Tādā gadījumā Pircējs var saņemt par Preci iemaksāto apmaksas summu tikai pēc Preces pārdošanas trešajām personām.
- Gadījumā, ja Pasūtījumā nav vai iztrūkst automašīnas datu, Pārdevējam ir tiesības neuzņemties atbildību par Preces atbilstību Pircēja automašīnai.
- Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt cenu izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pasūtījuma izpildes, piedāvāt analoģisku cita ražotāja Preci vai mainīt Preces piegādes termiņus.
- Nepieņemt pretenzijas par atgriezto Preci, ja nav iesaiņojuma vai Prece ir zaudējusi atbilstošo Preces izskatu.

Pircēja pienākums ir:
 • Noformējot Pasūtījumu, iesniegt precīzu nepieciešamās Preces aprakstu, tās numuru pēc izgatavotāja kataloga, vai arī visus automašīnas datus, kas nepieciešami, lai precīzi noteiktu nepieciešamo Preci (automašīnas šasijas numuru (VIN), tipu un dzinēja numuru, kondicionētāja esamība (neesamība), pārnesumu kārbas tipu un numuru, korpusa komplektāciju, u.c.). Veicot pasūtījumu patstāvīgi, nekonsultējoties ar Pārdevēja konsultantiem, Pircējs pats uzņemas atbildību par Preces izvēli.
 • Apmaksāt Preci saskaņā ar Pasūtījumā norādīto cenu.
 • Pieņemt preci 3 (trīs) darba dienu laikā saskaņā ar nosacījumiem, skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis informāciju par Preces piegādi Pārdevēja noliktavā.
 • Gadījumā, ja Pārdevējs nodod Preci, pārkāpjot Pasūtījuma noteikumus attiecībā uz kvantitāti, sortimentu, komplektāciju, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas informēt Pārdevēju par šiem pārkāpumiem.
Pircējam ir tiesības:
 • Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījuma nosacījumus.
 • Veikt izmaiņas Pasūtījumā pirms Pārdevējs ir uzsācis tā izpildi.
 • Vienpusēji atkāpties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, izmantojot atteikuma tiesības, ievērojot minētos nosacījumus Preces atgriešanai, kā arī vienlaikus kompensējot visas Pārdevēja izmaksas saistībā ar Preces atgriešanu ražotāja noliktavā.
 • Iesniegt pretenzijas par Preces darbības spēju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos, uz kuriem attiecas Preces izgatavotāja garantijas saistības kas notiek izgatavotāja noteiktajā kārtībā, balstoties uz konkrētajā reģionā esošā izgatavotāja pilnvarotā pārstāvja lēmumu.
Gadījumā, ja tiek atklāts, ka Preces kvalitātes trūkumi nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, ekspertīzes izdevumi ir jāsedz Pircējam.

 

Drošības kods